Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden/

Terms and Conditions


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • ChinaGeopolitics houdt zich bezig met het ontwikkelen en leveren van kennis over en inzicht in het onderwerp China en geopolitiek.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van ChinaGeopolitics, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van ChinaGeopolitics en overeenkomsten tussen ChinaGeopolitics en haar opdrachtgever, hierna te noemen: "Opdrachtgever".
 • Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ChinaGeopolitics en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ChinaGeopolitics en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 • Het nalaten door ChinaGeopolitics op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van ChinaGeopolitics aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
 • De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen ChinaGeopolitics en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen door ChinaGeopolitics aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen ChinaGeopolitics en haar opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen en betaling

 • Alle door ChinaGeopolitics opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 • De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door ChinaGeopolitics geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 • Door ChinaGeopolitics opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is ChinaGeopolitics gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 • Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 • Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,--.
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

 • Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens ChinaGeopolitics vervalt.
 • Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

 • ChinaGeopolitics kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
 • de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 • de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
 • ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
 • de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 • de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 • Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 • Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan ChinaGeopolitics bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
 • Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. ChinaGeopolitics zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Overmacht

 • Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan ChinaGeopolitics is toe te rekenen, nakoming door ChinaGeopolitics zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij ChinaGeopolitics als bij haar toeleveranciers.
 • Indien ChinaGeopolitics voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • ChinaGeopolitics heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt ChinaGeopolitics geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 • Aansprakelijkheid van ChinaGeopolitics voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 • ChinaGeopolitics aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.
 • De aansprakelijkheid van ChinaGeopolitics wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever ChinaGeopolitics onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ChinaGeopolitics ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat ChinaGeopolitics in staat is adequaat te reageren.
 • ChinaGeopolitics is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ChinaGeopolitics of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • Elke aansprakelijkheid van ChinaGeopolitics vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van ChinaGeopolitics in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring

 • De Opdrachtgever vrijwaart ChinaGeopolitics tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart ChinaGeopolitics verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 • De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde ChinaGeopolitics (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, ChinaGeopolitics daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met ChinaGeopolitics op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens ChinaGeopolitics.

Artikel 9 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

 • Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 • Overeenkomsten tussen ChinaGeopolitics en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.TERMS AND CONDITIONS

Article 1 General provisions

 • ChinaGeopolitics is engaged in developing and providing knowledge and understanding of the subject of China and geopolitics.
 • These general terms and conditions apply to all actions of ChinaGeopolitics , including in any case but not limited to offers from ChinaGeopolitics and agreements between ChinaGeopolitics and its client, hereinafter referred to as: "Client".
 • Deviations from the general terms and conditions are only valid if they have been expressly agreed in writing between ChinaGeopolitics and the Client.
 • The applicability of any purchase and other conditions of the Client is expressly rejected.
 • If and as soon as it has been established that one or more provisions in these general terms and conditions are invalid, void or legally void, the other provisions of these terms and conditions will remain in full force and ChinaGeopolitics and the Client will replace the invalid, void or voided provisions. by provisions that correspond as much as possible with the invalid, void or annulled provisions in terms of purpose and purport.
 • The failure by ChinaGeopolitics to demand compliance with one or more provisions of the agreement at any time, including the provisions in these general terms and conditions, does not in any way affect ChinaGeopolitics ' rights to demand compliance by the Client at a later date.
 • The general terms and conditions do not apply if and insofar as they are deviated from in the agreement between ChinaGeopolitics and the Client.

Article 2 Offers, formation and amendment of the agreement

 • All offers made by ChinaGeopolitics to the Client are without obligation, unless expressly stated otherwise in the offer.
 • An agreement is only concluded by written agreement between ChinaGeopolitics and its client.

Article 3 Prices and payment

 • All prices quoted by ChinaGeopolitics are exclusive of VAT and other levies imposed by the government, unless expressly stated otherwise. Payments must be made including VAT and/or other levies.
 • The prices only apply to the goods, services and works mentioned by name in the agreement. All additional goods delivered, works performed and/or services rendered by ChinaGeopolitics will be charged separately at prices applicable on the day of delivery or service.
 • by ChinaGeopolitics are based on purchase prices, taxes and other such factors applicable at the time of quote. If one or more of the aforementioned factors undergo changes after the conclusion of the agreement, ChinaGeopolitics is entitled to change the agreed price.
 • All invoices will be paid by the Client in accordance with the agreed payment conditions stated on the invoice. In the absence of such conditions, the Client must pay within 14 days of the invoice date.
 • If the Client does not pay the amounts due within the agreed term, the Client will be in default by operation of law and the Client will owe statutory interest on the outstanding amount, without prejudice to its other obligations.
 • Costs of collection, both judicial and extrajudicial, are for the account of the Client, with a minimum of € 250.00.
 • Payments made by the Client always firstly serve to settle all interest and costs owed and secondly to pay due and payable invoices that have been outstanding the longest.

Article 4 Complaint

 • If the Client objects to an invoice, it must submit a written complaint no later than 8 days after the invoice date, failing which any claim of the Client against ChinaGeopolitics will lapse.
 • Complaints do not suspend the Client's obligations.

Article 5 Dissolution and cancellation

 • ChinaGeopolitics may, without being obliged to pay any compensation, dissolve its agreement with the Client in writing with immediate effect and without judicial intervention in whole or in part if:
 • the Client applies for suspension of payment or bankruptcy or is declared bankrupt or offers an arrangement outside bankruptcy, or any part of its assets is seized;
 • the Client is placed under administration or under guardianship;
 • the legal debt rescheduling scheme is pronounced with regard to the Client;
 • the Client ceases its activities, ceases to pursue its statutory purpose, decides to liquidate, otherwise loses its legal personality or transfers or merges its company;
 • the Client fails to fulfill one or more obligations arising from the relevant agreement, or fails to do so on time or properly.
 • Due to the dissolution, existing claims on both sides become immediately due and payable.
 • The provisions of the previous paragraph are without prejudice to the other rights accruing to ChinaGeopolitics in the event of a failure of the Client to comply, such as those to claim compensation and/or to comply with the agreement.
 • If the agreement by its nature and content does not end by means of a specific performance and has been entered into for an indefinite period, it can be terminated by either party after proper consultation and stating reasons by giving written notice. If no notice period has been agreed between the parties, a reasonable notice period must be observed. In that case, ChinaGeopolitics will never be obliged to pay compensation due to cancellation.

Article 6 Force majeure

 • If due to force majeure, which is understood to mean a circumstance that prevents the fulfillment of the agreement and cannot be attributed to ChinaGeopolitics , fulfillment by ChinaGeopolitics will not be possible without failure, it will have the right to terminate the agreement in whole or in part, then temporarily suspend the performance of the agreement, without being obliged to pay any compensation.
 • Force majeure includes in any case, but not exclusively, strikes and illness of staff, business failure, government measures and transport disruptions, all this if these occur at ChinaGeopolitics and at its suppliers.
 • If ChinaGeopolitics has already partially fulfilled its obligations before the force majeure commences, or will only be able to partially fulfill its obligations due to the commencement of force majeure, ChinaGeopolitics is entitled to invoice the already delivered or deliverable part separately and the Client is obliged to pay this invoice. as if it were a separate agreement.
 • ChinaGeopolitics also has the right to invoke force majeure if the non-attributable circumstance preventing the fulfillment of its obligation only occurs after it should have fulfilled its obligation.

Article 7 Liability

 • Apart from the cases mentioned in this article, ChinaGeopolitics does not accept any liability for damage.
 • Liability of ChinaGeopolitics for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption, is excluded at all times.
 • ChinaGeopolitics only accepts liability for direct damage suffered by the Client, which is the result of an attributable shortcoming in its obligations under the agreement or an unlawful act, up to the amount equal to the amount invoiced or to be invoiced to the Client under the agreement. amounts exclusive of VAT and other government levies, up to a maximum of € 50,000.
 • The liability of ChinaGeopolitics due to an attributable shortcoming in the fulfillment of an agreement only arises if the Client has immediately and properly given ChinaGeopolitics notice of default in writing, stating a reasonable term to remedy the shortcoming, and ChinaGeopolitics is also attributable in the fulfillment of the obligation after that period. fails to meet its obligations. The notice of default must contain such a detailed description of the shortcoming that ChinaGeopolitics is able to respond adequately.
 • ChinaGeopolitics is not liable if a shortcoming is the result of force majeure.
 • The limitations included in this article do not apply if the damage is the result of intent or gross negligence on the part of ChinaGeopolitics or its managerial subordinates.
 • Any liability of ChinaGeopolitics lapses after one year, counting from the moment the damage occurred, on the understanding that any liability of ChinaGeopolitics lapses in any case after one year, counting from the end of the agreement most associated with the damage.

Article 8 Indemnity

 • The Client indemnifies ChinaGeopolitics against all possible claims from third parties that have arisen due to non-compliance by the Client with the obligations resting on the Client under an agreement and these general terms and conditions.
 • The Client furthermore indemnifies ChinaGeopolitics against claims from third parties with regard to damage arising in connection with the execution of an assignment.
 • If the Client is held liable by a third party with regard to damage for which the Client and/or the third party can or will hold ChinaGeopolitics (jointly) liable, the Client is obliged to inform ChinaGeopolitics of this in writing within 8 days after the claim by the third party. set.
 • The Client will only settle such claims in consultation with ChinaGeopolitics under penalty of forfeiture of the Client's claims against ChinaGeopolitics .

Article 9 Confidentiality

The parties are obliged to observe secrecy with regard to all information they receive from each other in the context of the agreement, unless they are legally obliged to provide information to third parties.

Article 10 Disputes and applicable law

 • All disputes that cannot be settled amicably between the parties will be settled by the competent court in The Hague.
 • Agreements between ChinaGeopolitics and the Client are governed by Dutch law.

Algemene voorwaarden